Podmínky používání

Provozovatel

Michal Svatý
Biskupcova 1679/39
130 00 Praha - Žižkov
IČ: 05515408

Email: [email protected]

Obecná ustanovení

Následují Podmínky používání služeb herního serveru SAMP-SERVER.CZ (dále jen „Podmínky“) jsou závazným smluvním ustanovením mezi internetovým herním serverem SAMP-SERVER.CZ (resp. SFDFD, dále jen „herní server“ či „portál“) jako poskytovatelem služeb a Vámi, jakožto koncovým uživatelem služeb (dále jen „uživatel“). Používáním služeb (tj. poskytované herní a komunikační servery, internetové stánky, fórum a webové aplikace s nimi spojené) vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování.

Provozování služeb

1. Provozovatel si vyhrazuje možnost odstavit své služby mimo běžný provoz bez předchozího varování uživatele. Jakékoliv změny v technické povaze služeb mohou být uvedeny bez předchozího upozornění uživatele. Za případné škody vzniklé těmito akcemi nenese portál zodpovědnost.
2. Provozovatel se snaží udržovat poskytované služby v co nejlepším technickém stavu a provozu. Za jakékoliv ztráty, chyby a jiné újmy na straně uživatele, vzniklé technickým selháním služby, však portál vylučuje přímou zodpovědnost a není povinen vzniklou ztrátu bezpodmínečně vynahradit.
3. Provozovatel vylučuje svou zodpovědnost za případné nezákonné kybernetické útoky na své služby a jejich technologické zázemí. Náhrada za jakékoliv škody vzniklé nezákonnou činností proti hernímu serveru a jeho službám není garantována.
4. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za chyby, škody, újmy a ztráty vzniklé technickými či jinými problémy na straně uživatele (rozuměje problémy s připojením k internetu, problémy s připojením k elektrické síti, zastaralý a zkratový hardware, chyba nainstalovaného software atp.)
5. Přístupnost služeb herního serveru není garantována.
6. Provozovatel, jeho pracovníci a osoby pověřené si vyhrazují možnost jakékoliv manipulace s technickými a provozními parametry uživatelských účtů poskytovaných služeb.

Používání služeb

1. Uživatel je povinný při používání služeb herního serveru dbát dodržování těchto smluvních Podmínek, jakožto i vlastních provozních řádů a pravidel chování služeb. Tato ustanovení jsou uživatelovi dostupná k nahlédnutí na webových stránkách služeb či přímo v interních sdělovacích systémech služby.
2. Uživatel je povinný při užívání služeb herního serveru dodržovat pokyny pracovníků a osob pověřených herním serverem. Tyto osoby jsou nejčastěji označovány jako „Administrátor“ či „Pomocník“ – existují i další varianty obohacené o různé přídomky.
3. Pracovníci a osoby pověřené herním serverem mají možnost při nedodržování Podmínek a dalších provozních nařízení a pravidel užívání služeb uplatnit na uživatele represivní/kárné opatření. Mezi tato opatření může patřit dočasné zablokování některých služeb či jejich částí pro uživatele.

Ochrana soukromí a osobních údajů

1. Užíváním služeb herního serveru vyjadřuje uživatel souhlas se shromažďováním a nakládáním s jeho informacemi, osobními údaji a uživatelskými daty (uživatelská jména a hesla od používaných služeb, IP adresa, informace o zařízení a webovém prohlížeči, e-mail, historie užívání služeb apod.) za účelem provozu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Provozovatel se zavazuje k nakládání s těmito informacemi v souladu s platnými zákony České republiky a Slovenské republiky.
2. Užíváním služeb herního serveru vyjadřuje uživatel souhlas s poskytováním jeho osobních informací a uživatelských dat (historie používání služeb, e-mail, IP adresa apod.) třetím osobám za účelem marketingu a reklamního využití. Portál se zavazuje tyto informace poskytovat v souladu s platnými zákony České republiky a Slovenské republiky.
3. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu uživatelských údajů (např. hesla od služeb) na straně uživatele vlastním pochybením.
4. Provozovatel vylučuje svou zodpovědnost za úniky osobních údajů uživatele a jejich nezákonné nakládání s nimi v případě kybernetického útoku či jiné ilegální aktivity vůči službám a technickému zázemí herního serveru. Herní server se zavazuje osobní informace uživatele a jeho soukromí před neoprávněnými vniky třetích osob chránit, nemusí být však vždy v jeho silách se proti takovýmto aktivitám bránit.

Platební služby

1. Hráč má u určitých služeb možnost nakupovat si prostřednictvím SMS platebních brán různé komodity, které jsou považovány za výhody při užívání dotyčné služby.
2. Provozovatel garantuje dodání smluvených komodit uživateli pouze v případě, že smluvená částka peněz přijde prostřednictvím SMS platby na peněžní účet herního serveru. V souvislosti s tímto uživatel bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za technické a jiné provozní chyby na straně poskytovatele SMS služby, které znemožní převod peněz na konto herního serveru. Herní server taktéž vylučuje svou odpovědnost za chyby při převodu peněz na straně uživatele při nákupu.
3. Pokud má hráč zakoupeny časově definované platební služby a kvůli nedodržování Podmínek či pravidel poskytovaných služeb mu je zablokován (ať už dočasně, nebo trvale) přístup k poskytované službě, k níž se platební služba vztahuje, nevzniká mu nárok na jakékoli prodloužení časové lhůty platební služby vzhledem k délce trvání blokování přístupu ani na jakoukoli jinou možnou náhradu.
4. Hráč, jemuž byl zakázán přístup na server podle bodu 3 oddílu Používání služeb, má možnost zakoupit si dle určených podmínek opětovné umožnění přístupu na server. Zrušení zákazu přístupu na server se vztahuje pouze k jedinému případu v jediném okamžiku. Při dalším porušování Podmínek či pravidel poskytovaných služeb může být uživatel znovu zablokován ve smyslu znění bodu 3 oddílu Používání služeb.
5. Více informací o platebních službách herního serveru se uživatel dozví přímo na informačních portálech k tomu určených při samotném nákupu.

Odpovědnost za obsah

1. Provozovatel neodpovídá za obsah uveřejněný na svých službách jinými uživateli.
2. Provozovatel ručí za správnost informačních sdělní, které oficiálně vydal on sám.
3. Provozovatel vylučuje svou zodpovědnost nad erotickým, rasistickým či vulgárním obsahem ve svých službách. Tento obsah může být součástí zábavní podstaty nabízených služeb a není vytvořen portálem, nýbrž tvůrci herního software.

Změny smluvních Podmínek

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu Podmínek bez předchozího upozornění či dohody s uživatelem.
2. Provozovatel se zavazuje při každé změně znění smluvních Podmínek upozornit uživatele buď veřejně na svých webových stránkách, anebo hromadně prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email, který uživatel uvede při registraci na některou ze služeb.

Ukončení používání

1. Provozovatel, jeho pracovníci a osoby pověřené si vyhrazují právo na bezprostřední ukončení používání služby uživatelem bez udání důvodu nebo z důvodu nedodržení Podmínek. Tato akce se provádí technickým znemožněním přístupu ke službě. V takovém případě zanikají právní vztahy mezi portálem a uživatelem definované v této smlouvě.
2. Uživatel má možnost vypovědět smluvní Podmínky okamžitým ukončením užívání všech služeb herního serveru.

Shrnutí

Uživatel souhlasí s užíváním služeb na vlastní zodpovědnost a riziko a bere na vědomí vyloučení odpovědnosti herního serveru za jakékoliv způsobené škody při užívání portálových služeb. Uživatel také bere na vědomí svou zodpovědnost za veškeré aktivity prováděné z jeho registrovaných uživatelských účtů služeb. Provozovatel garantuje ochranu soukromí a osobních údajů uživatele v rámci provozu služeb a legálního poskytování těchto údajů třetím stranám. Uživatel však bere na vědomí, že herní server negarantuje ochranu uživatelských dat při nezákonných aktivitách třetích osob vedených vůči hernímu serveru. Uživatel souhlasí s herním serverem vyhrazeným právem jakékoli manipulace s uživatelským účtem a provozem poskytovaných služeb. Berete na vědomí možnost ukončit s okamžitou platností účinnost těchto Podmínek a poskytovaných služeb ze strany herního serveru.

Upozornění k autorským právům

Veškeré služby portálu SAMP-SERVER.CZ (především herní služby, webové stránky a design) jsou chráněny autorskými právy jejich tvůrců, které jsou portálu svěřeny. Jakákoliv nedovolená reprodukce, kopírování a distribuce poskytovaných služeb je trestná.